Verksamhetsplan - Stratsys

Verksamhetsplan

Nå era mål snabbare med en tydligt strukturerad och resurseffektiv verksamhetsplanering.

Se filmen om verksamhetsplanering

Verksamhetsplan i Stratsys plattform

Med era styrdokument och verksamhetsplaner i Stratsys skapar ni en väl anpassad och strukturerad plattform för er verksamhetsstyrning. Hela arbetet från planering till genomförande och uppföljning blir lättare och det går när som helst att göra väl underbyggda analyser och ta fram tydliga uppföljningsrapporter. De ca 120 kommuner, 40 myndigheter samt en rad landsting och privata bolag som idag arbetar med sin verksamhetsplanering i Stratsys vittnar om resurseffektiv styrning med en tydligare röd tråd från politik och ledning till enhets och avdelningsnivå. 

Verksamhetsplan ingår i Stratsys plattform och det är enkelt att själv anpassa Stratsys efter de styrdokument som ni använder. Hela arbetet från planering till genomförande och uppföljning blir lättare och det går när som helst att göra väl underbyggda analyser och ta fram tydliga uppföljningsrapporter.

Plan it - Formulera verksamhetsplanen

Övergripande mål och strategier läggs in i Stratsys och fördelas ut i organisationen. Mål och strategier bryts ner till operativa verksamhetsmål längre ut i organisationen. Till målen kopplas mätetal och aktiviteter vilket underlättar resultatuppföljning och tydligt visar vad som ska genomföras i arbetet mot att nå målen.

Do it - Genomför aktiviteter

Styrdokumenten blir operativa och levandegörs genom att aktiviteter genomförs löpande. Stratsys förenklar det operativa arbetet genom tydlig överblick av ansvarsfördelning, årskalendarium och Gantt-scheman. Aktiviteter kopplade till styrdokumenten hamnar per automatik i en personlig att göra-lista hos ansvarig person.

Review it - Analysera resultatet

Det är enkelt att följa upp styrdokumenten i Stratsys. Med hjälp av tydliga färger, mätare och filtreringsmöjligheter samlas ett bra analysunderlag i anslutning till uppföljningen. Med några få knapptryck går det exempelvis att se status på alla aktiviteter som genomförs i organisationen kring ett specifikt mål, utfall på mätetal både aggregerat och på olika enheter, samt vad som är genomfört eller försenat. Resultatredovisning görs enkelt genom sammanställningar av olika typer av rapporter som följer organisationens grafiska profil.

 

Aleris

Pia Malm på Aleris kan dela in livet i "före och efter Stratsys" där livet efter Stratsys har betytt tydlig målstyrning, uppföljning och ordning och reda.

Läs mer >

Läkemedelsverket

En mer tidseffektiv rapporteringsprocess, ett enhetligt arbetssätt samt en bättre överblick är några av de fördelar Läkemedelsverket märkt sedan införandet av Stratsys.

Läs mer >

Upplands-Väsby kommun

Upplands Väsby  har ett starkt miljöfokus och den första kommunen i Sverige som fått hela kommunkoncernen miljöcertifierad. 

Läs mer >

Jag vill veta mer om verksamhetsplan

Kontakta mig