Vårdval

Följ upp vårdgivare och öka transparensen med hjälp av Stratsys.

Stratsys plattform för vårdval

Lagen om valfrihetssystem, LOV, gör att varje landsting eller region är skyldiga att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare inom primärvården. 

Alla vårdgivare som uppfyller de krav som landstinget själva beslutar har rätt att etablera sig i primärvården och därmed erhålla offentlig ersättning. Grunden i vårdvalssystemet ska vara att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika.

Detta ställer krav på regioner och landsting att kontinuerligt följa upp de vårdgivare som ingår i valfrihetssystemet. 

Plan it - Ta fram indikatorer och frågor

Utifrån regionens eller landstingets uppföljningsmodell för vård- eller hälsoval kan relevanta indikatorer och frågor, som primärvårdens aktörer ska följas upp mot, struktureras och delas in i olika kategorier eller områden. Stratsys gör det lätt att överblicka vilka som är de relevanta indikatorer som vårdgivarna mäts mot samt att dokumentera dessa med definitioner, datakällor och om indikatorn ligger till grund för ersättning.

Do it - Samla in information

När relevanta indikatorer och frågor är formulerade är det enkelt att fördela ned dem till berörda vårdgivare. Stratsys gör det möjligt att tydligt visa vem som ansvarar för att rapportera in siffror. Vårdgivarna ges möjlighet att koncentrera sig på de relevanta frågor och indikatorer som de själva måste producera utfall för, medan för indikatorer där det finns data centralt kan få dessa utfall serverade och istället koncentrera sig på att analysera och svara på varför datan ser ut som den gör.

Review it - Analysera och jämför resultat

Vid uppföljningen är det enkelt att på ett överskådligt sätt jämföra utfall mellan alla svarande vårdgivare. I och med att informationen samlas på ett och samma ställe effektiviseras uppföljnings- och rapporteringsprocessen inom vårdvalssystemet. Med ett enkelt knapptryck kan anpassade rapporter tas ut, antingen som underlag inför en dialog med en vårdgivare, eller en rapport som fokuserar på utfallet och analys av en eller flera vårdgivare.

 

Landstinget Sörmland

Med Stratsys får Landstinget i Sörmland bättre kvalitet i planer och uppföljning och ett större engagemang kring målarbetet.

Läs mer >

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Boka en demo

Vi kontaktar dig inom 24 timmar för att boka en tid som passar dig!