Skolans systematiska kvalitetsarbete

Strukturera och samordna det systematiska kvalitetsarbetet så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Systematiskt kvalitetsarbete

Anpassat efter organisationens behov och arbetssätt, erbjuder Stratsys ett verktyg för att strukturera och samordna det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten. Idag arbetar ca 50 svenska kommuner och flertalet privata skolföretag med Stratsys anpassade struktur för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan.

Plan it - Skapa struktur och prioritering av målen

Planera det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella läroplansområdena och säkra en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning där alla följer den uppsatta struktur och de rutiner ni definierat. En bra start kan vara att få översikt och synliggöra arbetet med hjälp av checklistor, årshjul samt aktiviteter och handlingsplaner. Stratsys stödjer vidare arbetet mot ett målstyrt, systematiskt och långsiktigt arbetssätt med prioritering av mål och mätetal. Arbetet blir enhetligt och kraven tydliga genom hela organisationen.

Do it - Genomför aktiviteter

Vid kvalitetsuppföljning rapporterar ansvariga på respektive skolenhet snabbt och enkelt kring hur det går inom olika läroplansområden. Till identifierade utvecklingsbehov kopplas aktiviteter med ansvarig och slutdatum som sedan hamnar i den personliga att göra-listan hos ansvarig person. Återkommande eller obligatoriska aktiviteter hålls enkelt reda på via ett årshjul eller aktivitetslista. Allt kan sedan hämtas in till uppföljningsrapporter som enkelt kan kompletteras med önskvärda delar.

Review it - Analysera och jämför resultat

I Stratsys är det enkelt att ta fram bra analysunderlag och sammanställa uppföljningar för olika nivåer och verksamheter. Med hjälp av olika filtreringsmöjligheter tas exempelvis senaste status på samtliga aktiviteter inom ett visst läroplansområde och skolform smidigt fram. Via checklistor erhålls cirkeldiagram över underliggande enheters svar och med ett knapptryck kan även tillhörande kommentarer och åtgärder visas. Resultatutveckling följs över tid och kan åskådliggöras med hjälp av diagram och trendpilar. Med några få knapptryck får du allt sammanställt i en rapport. Transparensen i verktyget möjliggör och förenklar det kollegiala lärandet och utvecklingen i organisationen.

 

Se vårt webinar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Ta mig till webinarfilmen

Hofors kommun

Med hjälp av ett verktyg för planering och uppföljning har kommunens skolverksamhet effektiviserats.

Läs mer >

Landskrona stad

Kollegialt lärande, minskat dubbelarbete och enkelhet att ta fram underlag till föräldramöten är effekter som Stratsys gett.

Läs mer >

Uddevalla kommun

Nu görs de analyser av resultaten som behövs för att kunna planera konkreta åtgärder för förbättringar i utbildningen. 

Läs mer >

Fredrik Demling

fredrik.demling@stratsys.se

M: +46 (0)70 843 34 36

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.