Risk

Kartlägg och analysera risker på ett systematiskt sätt i Stratsys plattform.

Riskhantering i Stratsys plattform

Att ha koll på riskerna i sin verksamhet tycker nog alla är viktigt. Speciellt efter att något har hänt. Men att göra det på ett systematiskt och förebyggande sätt som fungerar över tid är inte så lätt. Som alltid blir det lättare med rätt verktyg.

Stratsys riskhantering gör det enkelt att kartlägga och analysera risker på ett systematiskt sätt. Det kan röra sig om risker knutna till strategiska planer, målstyrning, projekt, systematiskt kvalitetsarbete eller helt fristående riskdokument. Utifrån riskbilden kan man sedan skapa aktivitetsbaserade handlingsplaner, planera uppföljning och rapportera sina resultat i hela verksamheten. 

Plan it - Kartlägg riskerna

Genom att hantera organisationens riskhantering i Stratsys skapas en enhetlig struktur och en tydlig koppling mellan mål och risker. Lägg in en risk med sannolikhet och konsekvens och få ett riskvärde. Analysera och prioritera din riskbild i heatmaps och analysvyer. Om en risk anses hög kan du enkelt lägga in en riskminimerande åtgärd och utse en ansvarig person samt bestämma hur uppföljningen ska ske.

Do it - Reducera riskerna

Aktiviteter som tas fram för att reducera riskerna hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person. Genom att arbeta med aktiviteterna reduceras de identifierade riskerna. Chefer och medarbetare kan i realtid följa aktiviteter för att säkerställa genomförande. 

Review it - Analysera riskerna över tid

Överblicka riskerna i en riskmatris och följ utvecklingen över tid genom förändrade riskvärden och kommentarer.

Riskmatrisen är interaktiv vilket gör det enkelt att analysera på ett effektivt sätt. Det går till exempel att filtrera fram risker inom specifika områden i matrisen, exempelvis de risker som anses både allvarliga och sannolika och ligger placerade i det röda området.

Använder du Stratsys rapporter går det även att ta fram riskrapporter eller länka in ett riskavsnitt i uppföljningsrapporterna.

 

Landskrona stad

Mer tid kan läggas på analys av resultat efter implementationen av Stratsys.


Läs mer >

SCB

Med en tydlig bild över risker och mål, och en enhetlig process för systematisk riskhantering lever SCB upp till FISK.

Läs mer >

Borås stad

Gemensamma mallar och tydliga strukturer gör det lättare att planera, genomföra och följa upp arbetet.

Läs mer >

Jag vill veta mer om Risk

Kontakta mig