Jämställdhetsplan

Arbeta tydligt och effektivt med jämställdhetsarbetet genom faserna planering, genomförande och analys.  

Jämställdhetsplan i Stratsys plattform

En jämställdhetsplan syftar till att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. Enligt diskrimineringslagen måste alla arbetsgivare med minst 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan var tredje år. Det är en utmaning att få jämställdhetsplanen att genomsyra det dagliga arbetet och inte bara vara ett obligatoriskt dokument som ligger oläst i dokumenthanteringssystemet.

I Stratsys kan jämställdhetsarbetet tydligt och effektivt hanteras och presenteras med en röd tråd genom planering, genomförande och analys. Stratsys erbjuder även en enkätfunktion där frågeformulär kan delas ut till olika avdelningar och sedan sammanställas i rapporter. 

Plan it - Bryt ner mål, policys och handlingsplaner

Planera organisationens jämställdhetsarbete genom att bryta ner mål, policys och handlingsplaner i organisationen och anpassa verktyget efter de förutsättningar som råder lokalt. I Stratsys skapas ordning och reda och det är enkelt att se en röd tråd i jämställdhetsarbetet.

Do it - Genomför handlingsplaner

Genomför handlingsplanerna för att driva arbetet mot de mål som satts upp i planen. Handlingsplanerna kan brytas ner i operativa aktiviteter för att sprida ansvaret över flera personer. Aktiviteterna hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person. I Gantt-scheman är det enkelt att se status över genomförandet. 

Review it - Följ upp måluppfyllnaden

Genom att följa måluppfyllnaden i anpassade analysvyer är det enkelt att se om arbetet mot uppsatta mål går enligt plan eller om något behöver justeras. Det är också enkelt att när som helst, med några få knapptryck, ta ut rapporter anpassade efter olika redovisningskrav.

 

Amanda Smith

amanda.smith@stratsys.se

M: +46 (0)70 429 34 29

Boka en demo

Vi kontaktar dig inom 24 timmar för att boka en tid som passar dig!