Internkontroll - Stratsys

Internkontroll

Skapa en god struktur och arbeta effektivt med era risk- och kontrollmiljöer med hjälp av internkontrollplan i Stratsys.

Internkontroll i Stratsys plattform

Intern styrning och kontroll (ISK) är en målmedveten process som syftar till att säkerställa organisationens riktning mot önskad effektivitet eller kvalitativa målsättningar och i största möjliga mån reducera riskerna som hindrar måluppfyllelse.

Med Stratsys plattform planerar ni och följer upp er internkontrollplan med effektiva hjälpmedel och en noggrant anpassad struktur som följer era behov. I plattformen kan ni enkelt analysera verksamhetens risker, kartlägga era kontrollmoment och planera och ansvarsfördela handlingsplaner och aktiviteter för att säkerställa en effektiv styrning. Med en gemensam plattform får ni möjlighet att jämföra planering och uppföljning på de olika enheterna och avdelningarna i verksamheten för att öka samverkan och minska kunskapsglapp.

Plan it - Skapa ett arbetsflöde

Skapa ett anpassat arbetsflöde där risker, kontrollmoment, uppföljning och aktiviteter fullt ut kan anpassas efter t ex COSOs metodik för intern styrning och kontroll eller regelverk för FISK (2007:603). Ansvar fördelas ut i organisationen med några enkla knapptryck. Vid behov kan riskanalyser och planer integreras mot processkartläggningar i verksamheten.

Do it - Hantera riskerna

Varje enhet har koll på sina väsentliga risker och definierar de kontrollmoment som på bästa sätt hanterar riskerna. Till förbättringsområden skapas aktiviteter som har en ansvarig person och ett slutdatum. Aktiviteterna hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person.

Review it - Analysera och dokumentera

Genom en bra överblick över risker, kontrollmoment och ansvar för hantering av risker är det lätt att kontinuerligt göra analyser. Den interaktiva riskmatrisen är bara ett exempel på funktionalitet som hjälper till i analysarbetet. Analyser och dokumenterad uppföljning kan automatiskt hämtas in i internkontrollplanen för slutrapportering till ledning, nämnd eller styrelse. 

 

Se vårt webinar om internkontroll i Stratsys

Ta mig till webinarfilmen

Landskrona stad

Mer tid kan läggas på analys av resultat efter implementationen av Stratsys.


Läs mer >

SCB

Med en tydlig bild över risker och mål, och en enhetlig process för systematisk riskhantering lever SCB upp till FISK.

Läs mer >

Forum Syd

Forum Syd behövde bättre strukturer för riskhanteringen i organisationen, så väl på ledningsgruppsnivå som på enhetsnivå. 

Läs mer >

Jag vill veta mer

Kontakta mig