Säkerhetsarbetet i DIGFrame

Få struktur på ditt säkerhetsarbete i DIGFrame.

DIGFrame - ett samarbete med Dirsys

DIGFrame-modulen är framtagen i samarbete med DirSys, experter på informationssäkerhet och strategisk rådgivning till offentlig förvaltning. DIGFrame underlättar band annat i arbetet att uppfylla de krav som ställs genom EU:s dataskyddsförordning - GDPR.

Med den speciellt framtagna DIGFrame-modulen får ni en kvalitetssäkrad styrmodell för hela informationssäkerhetsarbetet. Med hjälp av DIGFrame får ni översikt och struktur på samtliga informationsflöden och register där personuppgiftsbehandling sker. Ni får även kontroll på om nödvändiga avtal finns upprättade samt om rutiner finns för till exempel incidenthantering, begäran om utlämning, ändring eller radering av personuppgifter.

Dokumentera informationstillgångar och register

Kartlägg och dokumentera organisationens informationstillgångar och register på effektivt och strukturerat vis. Den kompletta registerförteckningen kan presenteras enkelt och smidigt med hjälp av en rapportfunktion. Prioritera och förbered inför arbetet med informationsklassificering. Synliggör policys och klargör roller och ansvar.

Informationsklassificering med tillhörande analys och hantering av riskåtgärder

DIGFrame utgör ett stöd för hela processen och arbetet med informationsklassificering. Identifiera och dokumentera risker och konsekvenser. Analysera risker, bedöm sannolikhet och konsekvens och beräkna riskvärden. Nu kan informationsägaren fatta ett klokt och välgrundat klassificeringsbeslut. 

Skapa förslag på riskåtgärder i syfte att eliminera risker eller för att sänka riskvärden. Utse ansvariga och skapa ett komplett protokoll för godkännande av informationsägaren. Beslutade riskåtgärder hamnar per automatik i den personliga att göra-listan hos ansvarig person. Det går också att dokumentera utfall av fördjupade analyser som genomförs med hjälp av KLASSA. 

Följ upp och analysera över tid

Få koll på statusen för hela organisationens informationssäkerhetsarbete ner på enskild risk och åtgärd. Följ hur arbetet ger resultat i form av sänkta riktvärden eller eliminerade risker. 

Säkerställ kontinuiteten med effektiv och klargörande återrapporteringen till ledningen.

Vill du veta mer? Se DirSys webinar om DIGFrame.

Fyll i din e-postadress för att få tillgång till filmen.