Arbetsmiljö - Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Planera, genomför och följ upp det systematiska arbetsmiljöarbetet effektivt i Stratsys plattform.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys plattform

Stratsys ger organisationen ett verktyg för att strukturera och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Planera, genomför och följ upp centrala aktiviteter för undersökning, riskbedömning och åtgärder med stöd av Stratsys. Tillsammans med enhetliga rapporter förankrade i planen kan ni skapa en röd tråd mellan arbetsmiljöarbetets alla delar i hela organisationen.

Plan it - Planera arbetsmiljöarbetet

Planera arbetsmiljöarbetet och säkra en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning där alla följer den uppsatta struktur och de rutiner ni definierat. Synliggör ert arbete med undersökningar, lägg in riskbedömningar, skapa åtgärder och handlingsplaner. Arbetet blir enhetligt och kraven tydliga genom hela organisationen.

Do it - Genomför förbättringsåtgärder

Genom att ha handlingsplaner i Stratsys skapas möjlighet till samverkan där medarbetare involveras i arbetsmiljöarbetet. Varje persons ansvar, uppgifter och tidsram synliggörs i handlingsplanen så väl som i en personlig att göra-lista. De undersökningar, risker och åtgärder som genomförs löpande under året uppdateras per automatik till handlingsplanen som ständigt hålls aktuell.

Review it - Analysera resultatet

I Stratsys hanteras den årliga uppföljningen på ett effektivt sätt. På övergripande nivå ges en helhetsbild av hur arbetsmiljöarbetet bedrivs och förankras genom hela organisationen. Det är enkelt att kontrollera resultatet av genomförda åtgärder på enheterna. Uppföljnings- och statusrapporter ger underlag för analys så att arbetsmiljöarbetet kan förbättras systematiskt med en tydlig återkoppling till planen. I Stratsys går det att arbeta med flera styrdokument parallellt och det är enkelt att skapa rapporter så att arbetsmiljöarbetets koppling till verksamhetsplanen tydliggörs.

 

Se vår webinarfilm om systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Ta mig till webinarfilmen

Borås stad

Med Stratsys har det blivit lättare att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i och med att man på så väl verksamhetsnivå som förvaltningsnivå och centralnivå kan ta del av rapporterna i Stratsys

Läs mer >

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.