Digitalisering i Sveriges kommuner - Jenny Aurell, Förändringsledare för digitalisering Malmö stad

2017-09-18

Hur ser svenska kommuners prioriteringar ut och vad tänker egentligen kommunsverige om digitaliseringen? I denna intervjuserie har vi pratat med personer i ledande positioner inom svensk offentlig sektor för att ta tempen på det digitaliseringsarbete som pågår i Sveriges kommuner. Jenny Aurell är Förändringsledare för digitalisering i Malmö stad - här är hennes svar! 

Vad innebär digitalisering för Malmö stad? 

För oss i Malmö stad innebär det bland annat att vi ska tillhandahålla bra kommunal service och vara snabba på att möta medborganas förväntningarna på servicekvalitet och tillgänglighet. För att kunna vara det behöver vi tänka på ett nytt sätt kring verksamhetsutveckling med stöd av IT; hitta nya kommunövergripande arbetssätt och samarbeten mellan olika kompetenser och verksamheter. Ny teknik i sig har inget egenvärde, utan det är människorna som omsätter den till något värdefullt – det är där värdet finns! 

Vad var det som fick er att vilja förändra arbetssättet inom Malmö stad? 

Det finns flera skäl. Till att börja med så pågår det en generell digitaliseringstrend i samhället som påverkar oss på många sätt. Det vi gör digitalt som privatpersoner ger oss en förväntan på att offentlig sektor ska erbjuda mer kvalitativa och samspelta tjänster, och här har stora delar av offentliga Sverige inte hängt med i utvecklingen. Sedan har vi även trender som urbanisering, globalisering, migrationer och det faktum att vi lever allt längre. Det innebär att offentlig sektor måste leverera mer välfärdsservice till fler människor och till samma kostnad.

Så utifrån det kände vi att det traditionella sättet att arbeta med verksamhetsutveckling för att därefter anskaffa IT-stöd och tjänster, det saknade tempo och den förändringskraft som krävs för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

För detta handlar om nya lösningar och förändrade beteenden; och för att digitalisering ska ge rätt effekter måste den vara en integrerad del i alla verksamheters utvecklings- eller förändringsarbete. Nya beteenden ställer i sin tur krav på nya arbetsformer. 

Det kan exempelvis handla om att automatisera vissa administrativa moment för vårdpersonal till förmån av mer personlig kontakt, och kan fokusera på det faktiska kärnuppdraget. Inom skolan råder till exempel lärarbrist. Det tillsammans med ett google-samhälle ger en förändrad inlärningssituation, och där klassrummet är en del av arenan för inlärning och läraren är en förmedlare av kunskap. Ytterligare exempel handlar om biblioteken som skapat en självservice för låna och återlämna böcker. Det har i sin tur möjliggjort ökad servicenivå och utveckling av folkbildningsuppdraget.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna för er i Malmö stad när det gäller digitaliseringsarbete framåt?

Nu, inledningsvis, ska olika förvaltningar arbeta tillsammans för att ta reda på vilka satsningar vi behöver göra och vilka som ska prioriteras. Alla har inte haft möjlighet och kraft att bedriva samma utveckling.

Så i Det digitala Malmö kommer vi att strukturera och samordna pågående och planerade initiativ. Vi kommer också att starta kommungemensamma satsningar som stärker dessa initiativ och skapar förutsättningar för nya.

För att kunna göra det etablerar vi en gemensam samarbetsplattform utifrån 4 fokusområden:

·       Den smarta staden

·       Det digitala mötet

·       Välfärdsutmaningar och sociala innovationer 

·       Framtidens arbetsplats

Den intresserade kan läsa mer på malmo.se/digitala

Vad hoppas ni att ert digitaliseringsarbete ska bidra med för värde för era medborgare i Malmö stad?

Digitaliseringen ska till exempel bidra till snabb och ändamålsenlig service, fler mötesplatser och ökad social sammanhållning, och till en stad där fler kan göra sina röster hörda vilket stärker demokratin.

Det ska vara enkelt, tillgängligt och tryggt för Malmöborna att interagera digitalt med oss som kommun.

Dela sidan