Skolans systematiska kvalitetsarbete - så som skollagen kräver

Stratsys har hjälpt Uddevalla kommun att systematisera sin styrning på så väl huvudmanna som enhetsnivå.

En tydlig målbild och en enhetlig struktur för planering och uppföljning

När Skolinspektionens tillsyn 2013 visade att Uddevalla kommuns kvalitetsarbete brast i att systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen, kom man ganska snabbt fram till att det digitala verktyget för det arbetet var en bidragande faktor till problemet.

Skolinspektionens tillsyn 2013 visade att det fanns brister i Uddevalla kommuns kvalitetsarbete med att systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen. En bidragande faktor till problemet var bristen på skriftlig dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet för de nationella målen. Något som skollagen kräver. Bristande återrapportering och analys från skolenheterna var en stor del i det hela, och man saknade planeringen av konkreta åtgärder för att förbättra kvalitetsarbetet. Det fanns helt enkelt inget enhetligt arbetssätt.

”Det fanns två skilda processer för rektor- och förskolechef. Dels, i bästa fall, planering av verksamhetskort med tertialuppföljningar i enlighet med kommunens styr- och ledningssystem. Dels egna, antingen enhetsvisa eller verksamhetsvisa processer för skolans systematiska kvalitetsarbete enligt skollagens krav på planering, uppföljning och utveckling av utbildningen samt dokumentationen av detta,” berättar Anna Hurtig, Utredare inom Uddevalla kommun.

En av åtgärderna för att komma till rätta med problemet var en förändrad styrmodell utifrån Skolans kvalitetshjul, tillsammans med ett förändrat innehåll. Målsättningen var att huvudmannen samt alla förskolor, skolor och verksamhetsområden skulle göra sin planering, uppföljning och analys i ett och samma system. Till sin hjälp tog man Stratsys, och detta skulle bidra till att systematisera styrning och ledning på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå.

”Strukturen i programvaran styr upp processen för skolans systematiska kvalitetsarbete på ett bra sätt”, berättar Anna Hurtig, ”det  blir ett stöd för förskolechef, rektor och huvudman i att uppfylla skollagens krav på att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras”.

Förutom det stöttar också programvaran i arbetet med planering, uppföljning och utveckling av utbildningen samt de analyser av resultaten som behövs för att kunna planera konkreta åtgärder för förbättringar. Precis som skollagen kräver.

”Man får en tydlig bild av både kommunala och nationella mål i verksamheten, och en enhetlig struktur för planering, uppföljning och analys. Dessutom får man en bra överblick av de prioriterade läroplansmålen, på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå.”

I slutet av september ska rektorerna och förskolecheferna vara färdiga med sin verksamhetsberättelse för läsåret 14/15. Den ska skrivas i Stratsys för att kunna ge en aggregerad rapport på enhetsnivå. Verksamhetscheferna tar från detta fram sin verksamhetsberättelse i slutet av november. Utifrån denna uppföljning och analys föreslår verksamhetscheferna prioriterade läroplansmål för huvudmannen. När dessa mål har beslutats läggs de in i Stratsys inför nästa läsårs planering.

”Mycket spännande att se fram emot!” avslutar Anna.

Kalmar läns landsting använder följande produkter:

Vill du veta mer?