Tydligare väg från aktiviteter till mål i Trollhättan stad

Med Stratsys medborgarportal får invånvarna i Trollhättan en bättre överblick av kommunens serviceutbud.

Trollhättan stad förbättrar transparensen för medborgarna

Med hjälp av Stratsys kan medborgarna utifrån ett antal parametrar jämföra olika serviceenheter inom den kommunala servicen i Trollhättan stad.

Bijan Zainali, kvalitetschef i Trollhättans stad säger:

"Att styra och leda, och att göra det så att alla nivåer i organisationen förstår hur delarna hänger ihop och påverkar varandra har varit ledordet för Trollhättans Stad. Genom att synliggöra vad som är uppdraget och hur vi planerar, genomför och följer upp aktiviteterna för att nå dessa skapar vi ett begripligare styrsystem. Stratsys bistår oss i detta förtydligande arbete", säger Bijan.

"Stratsys verktyg har hjälpt oss att tydliggöra vår målkedja, lagra för uppdragen väsentliga data samt standardisera prognos och rapportering av måluppfyllelsen. Det har också underlättat att följa upp tvärsektoriella frågor samt föra så kallade "subspår" till huvudspåret, alltså att härleda parallella spår (handlingsplaner) till samma källa, mål- och resursplanen (budgetdokumentet)."

För att underlätta för invånarna i Trollhättan när de ska välja kommunal service inom skola eller ta del av resultaten inom äldreomsorgen lanserar kommunen i februari 2010 en jämförelsetjänst på sin webbplats. Föräldrar kan till exempel jämföra andel nöjda föräldrar eller antal barn per anställd på kommunens alla förskolor. Resultatet visas både numeriskt och visuellt i form av tabeller och diagram.  

"Många av våra verksamheter lever i en konkurrenssituation och måste bli bättre på att visa vilka goda resultat de åstadkommer samt förbättra de områden där man inte är lika bra. Medborgarna har en självklar rätt att ställa höga krav och ta del av vårt resultat", fastslår Bijan.

Vill du veta mer?