Bollnäs kommun

Genom att hantera ansökningsprocesserna i Stratsys säkerställer Bollnäs kommun att kommunen och dess invånare inte går miste om statsbidrag. 

Ordning och reda rörande Statsbidrag

Att söka riktade statsbidrag är en komplicerad process som kräver administrativa resurser och strukturer. För många kommuner är det en utmaning att bevaka dessa processer på ett kostnadseffektivt sätt. Historiskt har problematiken, framförallt för mindre kommuner, inneburit stora summor missade intäkter. 

Bollnäs Kommun upplevde just de här utmaningarna i sin organisation och ville säkerställa att kommunen och dess medborgare inte gick miste om statsbidrag. Genom att strukturera upp, schemalägga och ansvarsfördela ansökningsprocessen hoppas man kunna säkerställa intäkterna ifrån statsbidragen och samtidigt minska handpåläggningen för medarbetarna.

- Vi ville ha ordning och reda [bland statsbidragen], koll på ansökningar och vad som händer i de respektive processerna. Därtill vill vi ha en god planering, i vilken tidsaspekten är viktig, berättar PO Moberg, ekonom på barn och utbildningsförvaltningen.

Komplicerade ansökningsprocesser

Innan Bollnäs kommun använde Stratsys Statsbidrag präglades ansökningsprocesserna av organisatoriska problem med stor personalomsättning och kunskapssvinn.

- En ny organisation i kommunen innebar flera nya medarbetare och de medarbetare som gjort ansökningarna förut [som hade kunskap om processen] slutade med sitt uppdrag. Samtidigt har mängden statsbidrag ökat med korta ansökningstider samt komplicerade och tidskrävande ansökningsprocesser, förklarar PO Moberg, ekonom på barn och utbildningsförvaltningen.

Situationen som Bollnäs beskrev vid implementation av Stratsys, har i efterhand uppdagats i flera andra kommuner runt om i Sverige. Kunskapen om ansökningsprocessen dokumenteras inte och historik kring processerna sparas inte heller. Att använda en dedikerad plattform för statsbidragshantering kan vara en lösning på detta.

En dedikerad plattform för hantering av statsbidrag

På frågan om hur implementeringen av modellen upplevts i kommunen svarar Bollnäs att de är nöjda.

- Flera av oss är bekväma med Stratsys och utifrån vår arbetsinsats har det fungerat väl. … modellen är anpassad efter hur vi vill ha den i dagsläget, fortsätter PO Moberg, ekonom på barn och utbildningsförvaltningen.

Bollnäs kommun har nyligen börjat använda Statsbidrag i Stratsys och har redan nu börjat se fördelarna med det nya arbetssättet. 

- Vi kan på ett enkelt sätt ha koll på våra ansökningar och följa vad som händer i processerna. Vi har redan flera modeller i Stratsys och är bekväma med verktyget, då det kan anpassas efter våra behov, avslutar PO Moberg, ekonom på barn och utbildningsförvaltningen.

Sedan Bollnäs kommun tillsammans med Stratsys arbetat fram en modell har flera andra kommuner påpekat att deras organisationer upplever samma problematik som Bollnäs kommun vittnat om. Därför har Stratsys utvecklat en standardiserad lösning för hanteringen av riktade statsbidrag som är anpassningsbar efter kommunens specifika arbetssätt.

Bollnäs kommun använder följande produkter:

Vill du veta mer?