Mer tid för analys och förbättringar med Stratsys

Grästorps kommun upplever att de fått en systematik i arbetssättet.

Grästorps kommun

Grästorps kommun har varje år sammanställt en patientsäkerhetsberättelse som visar på kvalitet och förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9. Patientsäkerhetsberättelsen var mer av beskrivande karaktär och skrevs i Word. Det tog även lång tid för Grästorp att sammanställa kommunens arbete med egenkontroller som gjordes inför varje års patientsäkerhetsberättelse.

För att underlätta i kvalitetsarbetsarbetet, få en tydlig överblick och en effektiv process önskade Carina Arvidsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Grästorps kommun införa kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys. Förutom en bättre överblick och systematik i kvalitetsarbetet skulle även patientsäkerhetsberättelsen kunna sammanställas enklare och mer tid skulle kunna läggas på analys och förbättringar.

Resultatet blev en mer läsvärd Patientsäkerhetsberättelse med tabeller och färger som underlättar läsningen och en rapport med större fokus på resultatredovisning än tidigare. Grästorps kommun har också fått en överblick över arbetet med egenkontroll  och resultatet av dem visas för alla enheter. Grästorp upplever sig ha fått en systematik i arbetssättet där verksamheternas kvalitet dokumenteras löpande. 

”För politiken innebär ledningssystemet ett verktyg för styrning, för chefer ett verktyg för ledning och för personal ett verktyg för genomförande på ett säkert sätt”, säger Carina.

Carina upplever att kvalitetsledningssystemet i Stratsys efter integrationen med 2c8 inte längre är en hyllvärmare utan ett systematiskt arbetssätt i Social verksamhet som visar på kvalitetssäkrade arbetsrutiner.

Vill du veta mer?