Bättre uppföljning av det systematiska arbetsmijöarbetet

Genom att arbeta i Stratsys plattform har Borås stad fått en mer levande handlingsplan på de olika arbetsplatserna.

Borås stad

Borås stad såg för ett par år sedan ett behov av att på ett bättre sätt följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med Stratsys skapades transparens i handlingsplanerna, trygghet för enhetscheferna och bättre uppföljningsmöjligheter. 

Med grund i SAM-hjulet och sin egen Arbetsmiljöhandbok hade Borås stad sedan tidigare arbetat med undersökning, riskbedömning, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Framförallt genom blanketter på intranätet. När de genom att implementera Stratsys verktyg ville förbättra uppföljningen, blev fördelarna med att bygga upp hela arbetsmiljöprocessen i samma system snabbt tydliga.

Genom att arbeta i Stratsys plattform har Borås stad fått en mer levande handlingsplan på de olika arbetsplatserna. Förutom att man nu får en gemensam bild över sitt systematiska arbetsmiljöarbete och därmed kan se hur undersökningsverktygen leder till åtgärder som sedan följs upp, har man också minskat administrationen med det stora antal blanketter som florerade på intranätet.

”Med en mer levande handlingsplan blir det naturligt att fylla på med nya risk- och friskfaktorer som uppkommer under året utan att arbetsplatsen tappar den röda tråden för vilka dokument och planer som hör ihop,” berättar Linnea Nilsson, Hälsoutvecklare i Borås stad. ”Man ser också tydligt om de svarar mot lagkrav eller krav från de egna styrdokumenten.”

För enhetscheferna finns det också en trygghetsfaktor; blir det en inspektion från arbetsmiljöverket behöver man inte fundera över vilken pärm eller mapp på datorn som dokumenten sparats på. Allt finns lättillgängligt direkt i Stratsys med ett klick. Vill man skriva ut en rapport enbart för till exempel arbetsmiljöronden så finns det möjlighet till det via rapportfunktionen.

”Det har också blivit lättare att följa upp arbetet i och med att man på så väl verksamhetsnivå som förvaltningsnivå och centralnivå kan ta del av rapporterna i Stratsys. Transparensen ökar helt enkelt,” fortsätter Linnea. ”Det möjliggör för oss alla att ta del av varandras arbete och lärdomar. Varje enskild arbetsplats behöver inte uppfinna hjulet själva hela tiden. Många gånger är det liknande risker i arbetsmiljön som visar sig på flera arbetsplatser och då kan vi också hjälpa varandra med förslag på åtgärder.”

I Borås stad har de också sedan tidigare använt Stratsys modul för verksamhetsplanering. Något som gav klara fördelar när det gällde att skapa sig en fullständig bild över arbetsmiljöarbetet och hur det hänger ihop med resten av verksamheten.

”Stratsys gav oss möjligheten att ta fram rapporter där vi kan använda indikatorer från verksamhetsplanen i arbetsmiljöarbetet i och med att vi även använder den modulen i verktyget. På det sättet får vi en annan helhet och det blir tydligt hur arbetsmiljöarbetet är integrerat med övrigt verksamhetsarbete” avslutar Linnea.

Vill du veta mer?