Inga mer sista-minuten-uppföljningar

Ett ökat kollegialt lärande, minskat dubbelarbete och enkelhet.

Landskrona stad

Ett ökat kollegialt lärande, minskat dubbelarbete och enkelhet i att ta fram underlag till exempelvis föräldramöten är effekter som Landskrona stad sett efter införandet av Stratsys. 

I Landskrona stad upplevde man tidigare en svårighet att följa upp målen för Skolans systematiska kvalitetsarbete. Det var otydligt vad som var prioriterat och vem som följde upp vad. Det hände också att en del mål helt enkelt försvann i helheten. Konsekvenserna blev en hel del letande, många ad-hoclösningar och ”sista-minuten-uppföljningar”. Materialet, som rapporter och planer, fanns som bäst i Word- och Excelfiler som sparades på olika servrar i verksamheten.  

För att få bukt på detta skaffade Landskrona Stad Stratsys, en plattform för planering, genomförande och uppföljning. Mattias Wald, avdelningschef för ekonomi och planering i Landskrona stad, kan konstatera att detta har ökat transparensen i organisationen, skapat tydlighet för medarbetarna och med det ökad dialog och engagemang.

”En positiv effekt är att det har ökat det kollegiala lärandet,” berättar Mattias. ”Enheterna delar med sig av hur de gör och ger varandra tips. De kan också se planerade mål och aktiviteter och framförallt kan de se hur det har gått.”

Med hjälp av de olika visualiseringsfunktionerna i Stratsys har kopplingen mellan aktiviteter och mål blivit tydligare. Vem är ansvarig, vad menas med målet och hur följs det upp är frågor som nu fått svar för medarbetarna. Detta har också bidragit till att lyfta diskussionerna till en helt annan nivå.

 Stratsys har ökat förutsättningarna för oss att planera verksamheten och få diskussioner om rätt saker.

Vill du veta mer?