Förbättrad verksamhetsplanering för Bostads AB Mimer

Bostads AB Mimer väljer Stratsys som ett led i att nå de långsiktiga målen

Bostads AB Mimer har som målsättning att vara Sveriges bästa bostadsföretag år 2020. För det krävs ett systematiskt arbetssätt och därför har man valt att investera i Stratsys verktyg för effektiv verksamhetsplanering, styrning och uppföljning.

Tidigare har dessa processer hanterats utan liknande stödverktyg vilket inneburit att man riskerat att arbeta på olika sätt i olika delar av organisationen. Det organisationen saknat är framförallt ett systematiskt arbetssätt när det kommer till uppföljning och visualisering.  

- Med hjälp av Stratsys hoppas vi kunna arbeta mer systematiskt när det kommer till att bedriva omvärldsorientering samt att sätta långsiktiga mål för att infria ägarnas och kundernas krav och förväntningar. Vi vill kunna omvandla de långsiktiga målen på ett sådant sätt att alla medarbetare förstår sin roll i helheten och därmed aktivt kan bidra till företagets utveckling, berättar Jörgen Brokås, kvalitetsutvecklare på Bostads AB Mimer.

Med Stratsys hoppas man kunna förtydliga länken mellan individen och företagets långsiktiga mål. Detta så att alla ska kunna se sin del i helheten. 

- Nu etablerar vi en process för verksamhetsplanering och behöver införa ett stödsystem för att styra, koordinera och följa upp att de aktiviteter som sker bidrar till helheten. Detta ska tydliggöra länkningen mellan det långsiktiga och det vardagliga och skapa förutsättningar för att alla ska kunna se sin del i helheten, säger Jörgen Brokås.

Stöd för verksamhetsplanering och styrning

Införandet av ett effektivt stödverktyg som Stratsys för verksamhetsplanering och styrning hoppas man ska bidra till att organisationen når såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.  Med en tydlig målnedbrytning från företagets strategiska mål till de lokala målen nere i avdelningarna skall alla medarbetare känna att de arbetar mot samma mål. För att säkerställa att man når målen man satt upp och säkerställa det kontinuerliga förbättringsarbetet kände man att man behövde ett stöd. Valet föll på Stratsys där man tydligt får en röd tråd hur avdelningens mål kopplas ihop med företagets övergripande mål och ägardirektiven. Dessutom kan man enkelt koppla mätetal för att kunna stämma av hur man ligger till mot målen.

 - Kortsiktiga effekter av införandet av Stratsys i organisationen är att vi etablerar och integrerar den process för verksamhetsplanering vi har tagit fram, där  Stratsys är ett stödsystem. De mer långsiktiga effekterna är att uppnå våra mål - såväl finansiella som de för process, kund och medarbetare. Detta för att år 2020 nå vår vision ”Sveriges bästa bostadsföretag”, avslutar Jörgen Brokås.

Om du vill veta mer om hur Stratsys kan hjälpa din organisation till bättre verksamhetsplanering se vårt inspelade webinar.

Webinar: Systematiskt kvalitetsarbete med Bostads AB Mimer

Fyll i din epostadress och få tillgång till webinaret: