Stratsys medlemsorganisation

Öka tranparensen och gör det enkelt att redovisa vad organisationen gör för att nå målsättningarna i styrdokumenten.

Stratsys plattform för medlemsorganisationer

Att enkelt kunna redovisa och synliggöra organisationens arbete blir allt viktigare då omvärldens krav på transparens, måluppfyllelse och återrapportering ständigt ökar. Med Stratsys blir det som verkar svårt och besvärligt istället lätt och tydligt.

Med Stratsys kan ni säkerställa att det finns en röd tråd i målnedbrytningen som gör det enkelt att visualisera och förankra målen i organisationen. Skapa engagemang och ett gemensamt driv i arbetet mot att nå målen. Dessutom ökar effektiviteten när organisationens krafter och resurser jobbar tillsammans mot tydliga mål.

Stratsys hjälper organisationer att få en gemensam och tydlig metod för mål- och planeringsarbetet, samtidigt som den löpande uppföljningen och analysarbetet av verksamhetsplaner blir mer effektivt. Verksamhetens  processer och rutiner samordnas och bryts ned i mätetal och aktiviteter som fördelas ut i organisationen.

Istället för manuell insamling och egenkonstruerade rapporter länkas allting samman i verktyget vilket skapar en bättre överblick och resultatgenerering i realtid för samtliga medarbetare. Stratsys ger organisationen en plattform för att planera sin verksamhet utifrån alla styrdokument och bryta ner målen i organisationen.

Med Stratsys kan den tid som läggs på rapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information minskas avsevärt. Allt arbete görs direkt i plattformen och med en enkel knapptryckning går det att ta ut verksamhetsplaner, månadsrapporter och årsredovisning i valfritt format. 

Stratsys hjälper medlemsorganisationer att planera, genomföra och följa upp styrdokument på ett effektivt sätt. Det är bra för transparensen.

Forum Syd

Att ha ordning och reda, samt att snabbt kunna ta fram information och underlag har ett stort värde erfar Forum Syd.

Läs mer >

Svenska FN-förbundet

För att stödja, synliggöra och underlätta en effektiv styrning och uppföljning av förbundets verksamhet väljer man Stratsys.

Läs mer >

Jag vill veta mer

Kontakta mig