Stratsys myndighet

Effektivisera planerings- och uppföljningsprocesser och skapa en tydlig röd tråd mellan regeringsuppdrag, övergripande mål och aktiviteter.

Stratsys plattform för myndigheter

Stratsys hjälper myndigheter att planera sin verksamhet med utgångspunkt i olika styrande dokument från vilka mål bryts ner i organisationen. Effektivisera planerings- och uppföljningsprocessen och säkerställ att organisationen arbetar enhetligt med verksamhetsplanering, riskanalys, kontrollaktiviteter och uppföljning. Allt som en myndighet skall klara av med smarta verktyg som är lätta att använda.

Med Stratsys förvaltar ni myndigheten effektivt. Planerings- och uppföljningsprocesser effektiviseras och det är enkelt att följa den röda tråden mellan regeringsuppdrag, övergripande mål och aktiviteter.

Istället för att manuellt samla in information och data och behöva skapa egna rapporter länkas allting samman i Stratsys vilket skapar en bättre överblick och resultatgenerering i realtid för samtliga medarbetare.

Med Stratsys kan den tid som läggs på rapportering och sammanställning av verksamhetskritisk information minskas avsevärt så att mer tid kan läggas på analys. Allt arbete görs direkt i verktyget och med en enkel knapptryckning går det att ta ut verksamhetsplaner och uppföljningsrapporter i önskade format.

Stratsys hjälper myndigheter att styra bättre genom att planera, genomföra och följa upp olika styrdokument på ett effektivt sätt. 

Över 40 myndigheter använder Stratsys

Stratsys används idag av ett 40-tal myndigheter med allt från 6 – 6 000 medarbetare. 

Läkemedelsverket

En mer tidseffektiv rapporteringsprocess, ett enhetligt arbetssätt samt en bättre överblick är några av de fördelar Läkemedelsverket märkt sedan införandet av Stratsys.

Läs mer >

Statistiska centralbyrån

SCB upplevde ett behov av att rationalisera sin planerings- och uppföjningsprocess för att eliminera risken att avvikelser blev synliga först vid helårsuppföljningen. Åsa Trankvill, Verksamhetscontroller & Risksamordnare på SCB, berättar om hur myndigheten arbetar med sin riskhantering idag.

Se filmen >

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar idag med styrmodeller för sin verksamhetsplan och med sin riskhantering i Stratsys. I början på 2017 driftsätter myndigheten också en så kallad uppdragsstyrmodell. 

Läs mer >

Se filmerna som lär dig mer

Årsredovisning för myndigheter

Vi visar hur arbetet med årsredovisningen kan förenklas med Stratsys verktyg. Med fokus på funktionaliteten i verktyget, går vi igenom hur flera personer tillsammans kan arbeta i rapporten samt hur man kopplar samman årsredovisningen med verksamhetsplanen.

Se filmen  >>

Verksamhetsplanering och integrerat riskarbete

Filmen ger dig inblick i hur andra myndigheter i praktiken har effektiviserat sin verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys som verktyg och hur de lyckas integrera riskarbetet på ett effektivt sätt. 

Se filmen >>

Checklistor vid kvalitetsrevisioner

I den här filmen demonstrerar vi hur man kan effektivisera sina kvalitetsrevisioner, så som till exempel internkontroll, genom att gå ifrån användandet av papper och penna. Dessutom visar vi hur åtgärder enkelt kan kopplas till eventuella avvikelser och hur allt detta kan exporteras till olika typer av rapporter.  

Se filmen >>

Jag vill veta mer

Kontakta mig