SOSFS 2011:9 ledningssystem för kvalitetsarbete

Säkra kvalitetsarbetets olika delar på ett systematiskt sätt med hjälp av Stratsys.

Ladda ner vårt produktblad

Kvalitetsledningssystem i Stratsys

Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Det innebär att vårdgivare, den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, är ansvarig för att det finns ett ledningssystem upprättat för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att genomföra riskanalyser, egenkontroller och ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Stratsys kvalitetsledningssystem för SOSFS 2011:9 ger bra stöd i kvalitetsarbetets alla delar.

Plan it - Identifiera och strukturera

Identifiera och strukturera verksamhetens samtliga processer och rutiner samt systematiska förbättringsarbeten från översta nivån ned till minsta enhet, allt synliggjort i en röd tråd. Det är enkelt att rita upp en process inklusive dess aktiviteter med roller och ansvar och länka väsentliga dokument kopplat till kvalitetsarbetet för att visuellt förmedla dem till medarbetarna. Synliggör ert arbete med riskbedömningar, egenkontroller och skapa åtgärder för att garantera att verksamheten arbetar systematiskt och tillhandahåller kvalitet. Fördela ansvaret i kvalitetsarbetets alla delar och låt sedan Stratsys påminna respektive användare om vad ska göras och när. 

Do it - Genomför förbättringar

Säkerställ att det som planerats i kvalitetsarbetet faktiskt genomförs. Det är enkelt att löpande kartlägga och genomföra riskanalyser genom att visualisera riskerna i en interaktiv riskmatris. Egenkontroller och internrevisioner följs enkelt upp på en surfplatta, smarttelefon eller dator. Få till förbättringsåtgärder i organisationen genom att koppla åtgärder direkt till avvikelserna där medarbetare involveras i förbättringsarbetet. De åtgärder en person är ansvarig för hamnar per automatik i en personlig ”att-göra-lista” och är enkla att kommentera.

Review it - Analysera och dokumentera

I Stratsys hanteras den årliga uppföljningen på ett effektivt sätt. Genom fortlöpande inrapportering under året av verksamhetens resultat och åtgärder samlas dokumentationen på ett och samma ställe, vilket förenklar sammanställningen och frigör mer tid åt analys- och förbättringsarbetet. Med ett enkelt knapptryck kan kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen smidigt sammanställas och exporteras till en rapport i Word eller pdf.

Vill du ta del av ett webinar om Stratsys produkt för SOSFS 2011:9?

Grästorps kommun

En mer läsvärd Patientsäkerhetsberättelse med större fokus på resultatredovisning än tidigare. 

Läs mer >

Vallentuna kommun

Bättre kvalitet på det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer >

Fredrik Demling

fredrik.demling@stratsys.se

M: +46 (0)70 843 34 36

Anna Modin

anna.modin@stratsys.se

M: +46 (0)70 867 62 22

Vill du ha mer information?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.