Hållbarhetsredovisning i Stratsys plattform

Hantera hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning effektivt med en röd tråd mellan planering, genomförande och analys. 

Se filmen om hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning ny lag

Den 26 oktober 2016 klubbade Sveriges riksdag igenom en ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning.

Lagen som trädde i kraft den 1 december 2016 ställer krav på att landets omkring 1600 största företag årligen redovisar hur deras verksamhet hanterar frågor rörande bland annat miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. 

EU-direktivet som ligger bakom den nya lagen innefattar samtliga medlemsländer. Danmark var först bland medlemsländerna med att införa en egen hållbarhetslag som överskrider unionens krav, och nu går Sverige samma väg.

Enligt Riksdagens beslut ska hållbarhetsrapporten beskriva företagets arbete med frågor rörande miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten ska också information kring företagets affärsmodell och policy rörande hållbarhetsfrågor finnas med.

Företaget ska redovisa resultatet av tillämpningen av policyn, de risker som finns och beskriva hur företaget hanterar de riskerna. Om företaget saknar en policy i en eller flera frågor ska orsak till detta anges.

Lagen som trädde i kraft den 1 december gäller från räkenskapsåret 2017. Enligt lagens definition omfattas alla företag som uppfyller minst två av följande villkor;

  • Medelantalet anställda fler än 250
  • Balansomslutning på mer än 175Mkr
  • Nettoomsättning mer än 350 Mkr 

 

Stratsys är marknadsledande på molntjänster för effektiv verksamhetsplanering, genomförande och uppföljande redovisning. Våra konsulter guidar ditt företag i hur ni på ett enkelt sätt kan planera och följa upp en hållbarhetsplan samt hur en hållbarhetsrapport smidigt kan plockas ut och möta hållbarhetslagens krav. Rapporteringen av nyckeltal, aktiviteter och mål kopplade till hållbarhetsarbete görs enkel med Stratsys. Verktyget ersätter också döda dokument och gör hållbarhetsarbetet levande genom att all dokumentation uppdateras i realtid och kan visualiseras på hemsidor och intranät. 

I Stratsys plattform kan hållbarhetsarbetet hanteras på ett effektivt sätt med en röd tråd mellan planering, genomförande och analys. 

Dessutom erbjuder Stratsys mallar för att smidigt kunna redovisa nyckeltal inom hållbarhet samt använda sig av de standardiserade riktlinjer som ofta används vid hållbarhetsrapportering. 

GRI (Global Reporting Initiative)

GRI används som ramverk av många organisationer. I Stratsys finns mallar och standardiserade riktlinjer för att redovisa hållbarhetsarbetet enligt GRI på ett smidigt och enkelt sätt. Utöver GRI finns också riktlinjer för redovisning enligt OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) samt den vägledande ISO-standarden ISO 26000. 

 


 

Läs mer om Stratsys verktyg för hållbarhetsredovisning. 

Vaxholms stad

Att samla allt på samma plats och skapa transparens stod på agendan när Vaxholms stad började leta efter ett verktyg.

Läs mer >

Jag vill veta mer om hållbarhetsredovisning

Kontakta mig