Stratsys 6.6 - Vårrelease

I vårreleasen släpper vi två stora nyheter, (1) förbättrad administration i våra rapporter, och (2) en ny vy kallad ”Analysvyn” som syftar till att underlätta vid analys av era mål. Vi har dessutom utvecklat en rad andra förbättringar runt om i plattformen. 

Läs mer om alla nyheter nedan!

Gå direkt till Justeringsrelease 6.6.1  
Gå direkt till justeringsrelease 6.6.2 
Gå direkt till justeringsrelease 6.6.3 
Gå direkt till justeringsrelease 6.6.4   
Gå direkt till justeringsrelease 6.6.5

Större nyheter

Ny vy för analys av mål - Analysvyn

Tänk dig en vy som samlar all information som behövs för att göra en analys av hur ni ligger till kring ett visst mål. Analysvyn är framtagen för just detta. Till skillnad mot övriga vyer i Stratsys som visar information från en hel plan (eller utvalda kolumner i planen) utgår analysvyn alltid från en specifik nod, t ex ett mål, mått eller aktivitet. I vyn visas det som är relevant för analys av målet och det går att fördjupa sig i olika områden för att göra djupare analyser, t ex för att ta reda på varför en viss aktivitet lyser rött. 

Administration av rapporter

Vi har tagit ett helhetsgrepp och förenklat för alla er som bygger mallar och administrerar rapporter. Förbättringarna underlättar vid administration av rapportspecifikt innehåll samt det innehåll som hämtas från styrmodeller, genom den funktion som kallas ”rapportdelar”.

Allmänna förbättringar i administrationen av rapporter

 • Det är smidigare att navigera mellan faserna i rapporteringen: gemensam mall, enhetsmall och rapportering. Knapparna för att gå mellan faserna syns alltid längst ner på sidan och rubriken som är markerad förblir markerad vid byte av läge.
 • Förhandsgranskning av rapporterna har förbättrats och redan under arbetet med mallen går det att förhandsgranska hur rapporten kommer se ut under inrapportering utan att rapporten behöver aktiveras för rapportering.
 • Det är enklare att komma åt övergripande inställningar samt aktivera rapporten till nästa fas i rapporteringen.
 • Det går att söka efter rubriker och avsnitt.
 • Prestandan har förbättrats och det går snabbare att navigera mellan rubriker och spara avsnitt.
 • Begreppet rapportmall byter namn till gemensam mall och enhetsstruktur byter namn till enhetsmall.

 

Förbättringar i administrationen av rapportdelar

 • Översikten har förbättrats genom att rapportdelar syns tydligare i rubriksstrukturen.
 • Startläget för rapportdelar visar en sammanfattning av rapportdelens struktur och det går enkelt att växla till att visa hela innehållet i rapportdelen.
 • Alla rapportdelar syns direkt i rubriksstrukturen istället för i en lista under rubrikstrukturen.
 • Det går enkelt att ändra inbördes ordning mellan rapportdelar då de alltid syns i rubrikstrukturen.
 • Det är enkelt att ändra rapportdelarnas struktur i efterhand, t ex lägga till en ny kolumn eller ändra en kolumn från att användas som rubrik till att användas som tabell.
 • För rapportdelstabeller kan inställningar för att ange anvisningar, tillåta fotnot och kompletterande text göras centralt i den gemensamma mallen. Dessa inställningar var tidigare endast varit möjliga att göra i enskilda tabeller i respektive enhetsmall.
 • Det är möjligt att ställa in huruvida rapportdelsrubrikers synlighet ska få ändras i enhetsmallarna eller inte. Tidigare kunde synligheten för rapportdelsrubriker alltid ändras i enhetsmallarna.

 

Övriga förbättringar

Anvisning vid rapportering direkt i vyn genom inline edit

Nu visas anvisning och hjälptext vid redigering av information direkt i vyer, t ex vid redigering av en kommentar.

 

Förbättrad administration av Wordmallar

Administrationen av Wordmallarna som styr rapporternas utseende vid export har förbättrats. Det går snabbare att göra ändringar och det är enklare att förhandsgranska resultatet.

Förbättrad administration av menyer

Administrationen av menyer har förbättrats på flera områden:

 • I administrationen går det att ändra ordning på menyflikar genom ”drag and drop”
 • I administrationen går det att ändra namn på menyflikar
 • Möjlighet att välja vilken ordning menyerna ska listas i menyväljaren (släpps i justeringsrelease 6.6.1)

 

Mindre justeringar

 • Noder kan kopplas om i planeringsversionen utan att sambandet behöver brytas till aktuell version. Tidigare var du först tvungen att bryta sambandet innan noden kunde kopplas om.
 • Behörigheten för att läsa dokument tas bort och alla som kan läsa informationen på noden kan också läsa nodens dokument.

 

Äldre webbläsare

I vårreleasen (version 6.6 av Stratsys) slutar vi stödja version 9 och 10 av Internet Explorer.

Justeringsrelease 6.6.1 (2017-05-08)

 • När nyckeltal väljs in från Kolada krävs ett aktivt val av måttmall.
 • Vid filinläsning av måttdata uppdateras även mått i planeringsversionen i Stratsys.

Justeringsrelease 6.6.2 (2017-05-16)

 • Administrationssidan ”Ändra mått” har förbättrats. Nu går det bl a att filtrera på måttmall för att ändra alla mått som skapats utifrån en viss måttmall.
 • Klarmarkering av kommentar synkas båda hållen mellan rapport och rapporterafönster. Tidigare synkades klarmarkeringen enbart från rapporterafönstret till rapporten.
 • I rapportdelstabeller fördelas automatisk kolumnbredd om automatiskt när kolumner filtreras bort genom nodegenskapsfiltret.
 • Vi har förtydligat när en rapport baseras på en borttagen version.
 • Bokmärkeslänkar till vyer har stöd för version och kan nu länka direkt till aktuell eller planeringsversionen.
 • Knapparna för att växla till gemensam mall och enhetsmall kollar efter osparade ändringar i rapportera-läget.
 • Det går inte att skapa användare med tomma tecken i slutet av användarnamnet.

 

Justeringsrelease 6.6.3 (2017-05-31)

 • Anvisning är expanderad som standard när nya kommentarer skrivs genom inline edit
 • I statusfiltret i analysvyn visas nu endast de statusar som finns representerade bland aktiviteterna i vyn
 • I menyadministrationen är det möjligt att ändra placering på menyflikar genom rullgardinslistor

 

Justeringsrelease 6.6.4 (2017-06-09)

 • Serier i måttanalysen presenteras i bokstavsordning. Tidigare presenterades serierna i den ordning de valts in i.

 

Justeringsrelease 6.6.5 (2017-06-15)

 • Beteendet för summeringar i rapportdelstabeller har ändrats så att det är samma beteende som för summering i vyer. Kolumner summeras så länge värdet har samma postfix i alla celler i intervallet.

Dela sidan