Karin Ahnqvist kommunchef Robertsfors kommun

Digitalisering i Sveriges kommuner - Karin Ahnqvist, Kommunchef i Robertsfors kommun

2017-08-08

Hur ser svenska kommuners prioriteringar ut och vad tänker egentligen kommunsverige om digitaliseringen? I denna intervjuserie har vi pratat med personer i ledande positioner inom svensk offentlig sektor för att ta tempen på det digitaliseringsarbete som pågår i Sveriges kommuner. Karin Ahnqvist är kommunchef i Robertsfors kommun – här är hennes svar!

Karin Ahnqvist är kommunchef i Robertsfors kommun. När hon får frågan om vilka möjligheter hon ser med det digitaliseringsarbete som pågår i Sveriges kommuner lyfter hon tillgänglighet och insyn som två viktiga mål. Bland annat menar hon att digitaliseringen av processer som handläggning och ärendeberedning kan spela en stor roll för att skapa en transparens och en effektivitet gentemot medborgarna.

Vad är viktiga prioriteringar för er i Robertsfors kommun i ert digitaliseringsarbete?

- Det är viktigt för oss i Robertsfors kommun att drivkraften i digitaliseringen är fast förankrad i en verksamhets- och kvalitetsutveckling av vår välfärd. Fokus ligger därför på området välfärdstjänster inom omsorg och pedagogiska verksamheter. Därtill är frågor rörande tillgänglighet och insyn viktiga vilket gör att en rad insatser görs för att göra så att handläggning och ärendeberedning stöds av digitala processer. Det är för effektivitet och transparens gentemot medborgare och andra intressenter. Eftersom att vi är en stor organisation med många skiftande verksamheter är även digitalt ledar-och medarbetarstöd viktigt, exempelvis personal- och ekonomisystem.   

Hur jobbar ni systematiskt för att genomföra dessa prioriteringar på ett effektivt sätt?

- Genom att bli än bättre på att integrera verksamhetsutvecklingmed digitalisering tror vi att vi kan säkerställa systematisk implementering och därigenom säkerställa effektiv verksamhet.  

Hur kommunicerar ni med era medborgare kring kommunens målsättningar och framtida strategier?

 - Som en mindre kommun har vi den stora fördelen att vi har möjlighet till nära samtal och dialog med våra medborgare och andra intressenter. Våra mål och strategier kommuniceras inte minst genom det öppna politiska arbetet i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Därtill kompletterar vi det arbetet med löpande dialog både genom fysiska samråd och möten, digitala kanaler såsom hemsida, Facebook, utställningsförfarande mm. Vi nyttjar även de beredningar och råd som finns kopplade till vår politiska organisation. Det senaste året har vi bland annat haft samråd kring en ny översiktsplan och nya trafikplaner med stöd av digitala forum.   

Hur tror du att utvecklingen för Sveriges kommuner kommer att se ut framöver? Vad kommer man behöva prioritera?

- Detta är en mycket stor fråga. Kommunerna är basen och förutsättningen för stora delar av den gemensamma samhällsstrukturen och vår välfärd. På så sätt står kommunsverige gemensamt inför stora behov till förändringar kopplat till demografiska förändringar, förändrade skatteförutsättningar med åldrande befolkning och förändrad arbetsmarknad. Fokus i vårt arbete handlar därför om insatser för bibehållen och ökande skattekraft inte minst genom ökat byggande och fler invånare, säkerställande av kompetensförsörjning samt utveckling av infrastruktur för att säkerställa fortsatt goda förutsättningar för våra medborgare och näringslivet. 

Dela sidan