Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa

Den 23-24 januari kommer Stratsys att finnas på plats när årets mötesplats välfärdsteknologi går av stapeln på Kistamässan i Stockholm.

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. På mässan träffas Sveriges kommuner för att dela erfarenheter, nätverka, träffa leverantörer och lära sig mer om välfärdsteknologi. MVTe ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet.

Bättre kvalitet på det systematiska kvalitetsarbetet

Ett ledningssystemet kan användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att genomföra riskanalyser, egenkontroller och ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Stratsys kvalitetsledningssystem för SOSFS 2011:9 ger kommuner stöd i kvalitetsarbetets alla delar.